Huurreglement

Huurreglement (versie 2023-03-01)

 1. Definities
  1.  Koninklijke Fanfare De Trouwe Vrienden VZW, hieronder “de verhuurder” genaamd.
  1. De feestzalen Fanfare De Trouwe Vrienden gelegen te Mijlstraat 108B, 2570 Duffel, hieronder “zaal” genaamd.
  1. De persoon die de huurovereenkomst aanvraagt en ondertekent, hieronder “huurder” genaamd.
 2. Algemene bepalingen
  • De huurder is verantwoordelijk voor het naleven van dit reglement.
  • De zaal wordt enkel verhuurd aan meerderjarige personen.
  • De zaal wordt per hele dag verhuurd voor de periode van 9.30h tot uiterlijk de dag nadien om 5.00h ’s morgens.
  • De verhuurder verhuurt de zaal met exclusief recht om dranken aan te leveren.
  • De zaal wordt verhuurd samen met het gebruik van het grasperk rond de zaal. Dit laatste enkel indien de omstandigheden dit toelaten.
  • De huurder zal het algemeen rookverbod in de gebouwen van de verhuurder respecteren en actief laten naleven. Peuken horen thuis in de asbak en niet op de grond.
  • Facturen worden binnen de 15 dagen na factuurdatum betaald op rekeningnummer                 BE16-0689-0184-2874 op naam van Koninklijke Fanfare De Trouwe Vrienden, met vermelding van factuurnummer en datum waarop de verhuring plaatsvindt.
  • Het bestuur van Koninklijke Fanfare De Trouwe Vrienden behoudt het recht om bepaalde activiteiten te weigeren. De huurder wordt gevraagd om spontaan het doel van de huur te omschrijven en mee te delen aan de verhuurder.
  • De huurder is verantwoordelijk voor de activiteit die hij organiseert of deze al dan niet is toegelaten door de Belgische en lokale wetgeving.
  • Bij overtredingen, vastgesteld door politie of beëdigde ambtenaren, wordt de huurder verantwoordelijk gesteld.
  • De huurder is verantwoordelijk voor het aanvragen van de vereiste vergunningen en eventuele betalingen hiervoor. (Sabam, Semu, Billijke vergoeding en dergelijke)
  • De huurder dient zelf de nodige stappen te ondernemen om zich in regel te stellen met de melding van evenementen in Duffel. Zie www.duffel.be
  • De huurder is aansprakelijk voor eventuele schade aan gebouwen, terreinen en uitrusting, berokkend tijdens de uitvoering van de huurovereenkomst. Hij is ook verantwoordelijk voor eventuele diefstal of ontvreemding van materiaal dat eigendom is van de verhuurder.
  • De huurder dient zich steeds te schikken naar de wettelijke normen voor geluidsoverlast. Overschrijding van de limiet kan leiden tot het stopzetten van de activiteit door de politie of door de verhuurder en kan leiden tot een verbod op toekomstige activiteiten.
  • Eventuele geschillen die niet in der minne kunnen opgelost worden zullen behandeld worden voor een bevoegde rechtbank in het rechtsgebied Mechelen.
 3. Gebruik van de zaal en materialen
  • Voor de afhaling van de sleutel dient de huurder op woensdag voor de verhuring telefonisch contact op te nemen. (Johan Van Houtven 0473 65 11 01) om de afspraak te maken.
  • De afhaling van de sleutel is op volgend adres: Binnenweg 257, 2570 Duffel, tenzij anders wordt afgesproken.
  • Het terugbezorgen van de sleutel gebeurt op het zelfde adres, tenzij anders wordt afgesproken.
  • De huurder heeft vrije toegang tot de publieke lokalen die deel uitmaken van de zaal.
  • De verwarming wordt bij elke afwezigheid en na gebruik afgezet en alle lichten worden dan gedoofd, elektrische toestellen -behalve de koelingen- worden dan ook uitgeschakeld en waterkranen worden dichtgedraaid. Bij verspilling en overmatig gebruik van deze nutsvoorzieningen wordt dit doorgerekend aan de huurder.
  • Alle dranken moeten verbruikt worden vanuit de voorraad aanwezig in de zaal en worden per begonnen fles of verpakking aangerekend. Het is dus ten strengste verboden om zelf meegebrachte dranken te verbruiken met uitzondering van wijnen en schuimwijnen. Bij een overtreding van deze regel zal er een boete aangerekend worden van €200 excl. BTW.
  • Zelf meegebrachte wijnen en schuimwijnen zijn toegelaten. De lege flessen worden door de huurder verwijderd. Bij het verzuimen van deze regel wordt er €0,50 per achtergebleven fles aangerekend.
  • Wijn en cava kan ter beschikking gesteld worden op aanvraag, minstens 1 week op voorhand. Wanneer er een vermoedelijk hoog verbruik is van bepaalde dranken en wanneer er bier van het vat getapt zal worden, dient dit ook minstens 1 week op voorhand besteld te worden. Begonnen vaten worden volledig aangerekend.
  • De frigo’s van de tooginrichting zijn standaard gevuld. Alle niet verbruikte dranken moeten op de juiste plaats in de frigo blijven staan. Bij het verzuimen van deze regel zijn we genoodzaakt extra werkuren aan te rekenen.
  •  Dranken mogen enkel in de zaal of op het verharde deel van de tuin verbruikt worden, niet in de speeltuin. Ontbrekend leeggoed wordt ook aangerekend.
  •  Leeggoed wordt verzameld, enerzijds in de berging van de grote zaal en anderzijds in de keuken van de kleine zaal. Hiervoor zijn lege bakken ter beschikking. Opgelet: geen leeggoed in de bakken met volle flessen. Uitzoekwerk zal in dat geval aangerekend worden met extra werkuren.
  •  Versieringen aanbrengen, zowel binnen als buiten is toegelaten mits:
   • Er geenbeschadigingen toegebracht worden aan de infrastructuur.
   • Ze vóór 5.00h ’s morgens terug verwijderd worden.
  • Versieringen eigen aan de zaal mogen niet verwijderd worden.
  • Tafels en stoelen worden enkel binnen gebruikt en worden na gebruik afgekuist en terug op de voorziene plaatsen gezet, de zaal wordt opgeruimd en uitgekeerd. Versiering -inclusief bevestigingsmateriaal, zoals plakband en dergelijke- moet verwijderd worden.
  • In de keuken moeten alle gebruikte materialen afgewassen en afgedroogd terug op zijn oorspronkelijke plaats gezet of gelegd worden.
  • Borden, schotels af andere keukenmaterialen mogen niet mee naar huis genomen worden.
  • Er wordt 1 vuilzak voorzien, die gebruikt kan worden om afval te verwijderen. Afval, zoals restafval, (tafel-)papier, karton, … mag niet achtergelaten worden. Alle afval dient verwijderd te worden. Bij het verzuimen van deze regel zijn we genoodzaakt om een extra vergoeding aan te rekenen.
  • Kleine friteuses kunnen op aanvraag ter beschikking gesteld worden. Frituurvet of -olie zijn niet ter beschikking en mogen ook niet achtergelaten worden.
  • Vaatdoeken en keukenhanddoeken zijn niet ter beschikking.
 4. Na het gebruik van de zaal
  • Het is verboden om materialen van de keuken te ontlenen voor het transport van maaltijdoverschotten en /of afval.
  • De huurder zorgt ervoor dat alle toestellen leeggemaakt en schoongemaakt worden voor het beëindigen van de huur.
  • De huurprijs omvat ook het poetsen van de vloer van de zaal na normaal gebruik.
  • Tafels en stoelen worden gereinigd en worden terug op de oorspronkelijke plaats gezet.
  • Glazen worden gespoeld en afgedroogd terug op hun plaats in de rekken gezet.
  • Verzamelen van leeggoed in de voorziene lege bakken. Leeggoed apart houden van de volle voorraad.
  • Afval afvoeren.
  • Alle meegebrachte voorwerpen en/of materialen van huurder, traiteur, … zoals muziekinstallatie, podium, maaltijdoverschotten, zelf meegebrachte wijnflessen e.a. moeten vóór 5.00h ’s morgens weer meegenomen worden. Er mag niets achterblijven in de zaal.
  • De huurder is verantwoordelijk voor de reiniging van de keuken, aanrecht en toestellen. Enkel de reiniging van de vloer wordt geregeld door de verhuurder. Bij het verzuimen van deze regel zijn we genoodzaakt extra werkuren aan te rekenen.
  • Ramen en deuren worden bij het verlaten van de zaal afgesloten.
  • Alle lichten, verwarming en elektrische toestellen worden uitgeschakeld bij het verlaten van de zaal.
 5. Veiligheidsvoorschriften en brandpreventie
  • De huurder mag geen enkele structurele wijziging aanbrengen aan eender welke installatie van de zaal (elektriciteit, gas, water, verwarming, tapinstallatie, …)
  • De nooduitgangen zijn van binnen afsluitbaar. Tijdens de activiteit is het verboden om (nood-) uitgangen slotvast te maken of te versperren.
  • Er zijn brandblussers aanwezig en blijven bij niet-gebruik op de voorziene plaats.
  • Wegens brandgevaar is het verboden om niet afgeschermde vuurhaarden (vb. kaarsen) te gebruiken in de zaal.
  • Omwille van de brandveiligheid dient de huurder, bij het verlaten van de zaal, een inspectieronde te maken op eventuele (brand-)gevaarlijke toestanden.
 6. Varia
  • Het bestuur van Koninklijke Fanfare De Trouwe Vrienden VZW kan ten allen tijde controle uitoefenen op de naleving van dit reglement.
  • De huurder is aansprakelijk voor eventuele overlast bij de buren. De wetgeving op nachtrust dient gerespecteerd te worden: geen geluidsoverlast en/of onwettelijke eigendomsbetredingen.
  • De verhuurder is niet verantwoordelijk voor ongevallen, veroorzaakt door verkeerd gebruik van de accommodatie.
  • Het niet naleven van dit reglement kan aanleiding geven tot het aanrekenen van extra kosten en vergoedingen.
  • De tarieven kunt u hierna vinden. Deze lijst is indicatief en niet volledig. De eindbeslissing ligt hierbij steeds bij de verhuurder.
 7. Reservatie
  • Informatie en reservatie kan bekomen worden via email johan.van.houtven @gmail.com of telefonisch 0473 65 11 01 of op de website www.mijlstraatsmuziekorkest.be
  • Bij een reservatie van meer dan een jaar vóór de verhuring zullen de huurprijs en andere bedragen van het moment van de verhuring aangerekend worden. Deze kunnen dus verschillen van de bedragen van op het moment van de reservatie.
  • De reservatie is definitief na betaling van de reservatiewaarborg van €30 en het terugbezorgen van het ondertekende exemplaar van de huurovereenkomst. Deze betaling gebeurt bij ontvangst van de huurovereenkomst op rekeningnummer BE16 0689 0184 2874 op naam van Koninklijke Fanfare De Trouwe Vrienden met vermelding van huurovereenkomstnummer en datum waarop de verhuring plaatsvindt.
  • Enkele weken vóór de verhuring wordt een voorschotfactuur opgemaakt. Deze factuur omvat het volledige huurbedrag en is te betalen ten laatste 15 dagen na factuurdatum op bovenstaand rekeningnummer met vermelding van factuurnummer en datum waarop de verhuring plaatsvindt.
  • Na de verhuring wordt een eindfactuur opgemaakt voor de afrekening van o.a. het drankverbruik. Op deze factuur wordt de betaalde reservatiewaarborg in mindering gebracht, maar het eindbedrag zal nooit minder dan 0 Euro zijn. Deze factuur is te betalen ten laatste 15 dagen na factuurdatum op bovenstaand rekeningnummer met vermelding van factuurnummer en datum waarop de verhuring plaatsvond.
  • Bij annulering wordt de reservatiewaarborg als administratieve vergoeding aanzien en zal niet terugbetaald worden.
   • Bij annulering tot 2 maanden vóór de verhuring wordt een schadevergoeding van 50% van het huurbedrag aangerekend.
   • Bij annulering tot 1 maand vóór de verhuring wordt een schadevergoeding van 75% van het huurbedrag aangerekend.
  • Bij annulering tot 15 dagen vóór de verhuring wordt een schadevergoeding van 90% van het huurbedrag aangerekend.
  • Indien de mogelijkheid zich voordoet kan de zaal de avond voordien klaargezet worden. Is de zaal de dag voordien nog steeds vrij op 2 weken voor de eigenlijke verhuring, dan kan ze ter beschikking worden gesteld vanaf 17u, mits bijbetaling. (zie 9.3)
 8. Extra aanrekeningen
  • Extra werk: €20 excl. BTW per begonnen uur
  • Achtergelaten afval €50 excl. BTW per afvalzak
  • Afvoer van fritvet of -olie: €40 excl. BTW
  • Boete bij verbruik eigen drank: €200 excl. BTW
  • Achtergelaten lege flessen van zelf meegebrachte wijnen: €0,50 excl. BTW per fles
 9. Huurprijzen
  • Huurbedrag grote zaal, reiniging vloer inbegrepen: €268,60 excl. BTW (= €325 incl. BTW)
  • Huurbedrag kleine zaal, reiniging vloer inbegrepen: €239,67 excl. BTW (= €290 incl. BTW)
  • Extra huur vooravond vanaf 17.00h: €50 excl. BTW
Artikelverkoopprijs   excl btwverkoopprijs  incl. BTW
** op bestelling  
Water natuur 1l0,90 €1,09 €
Water bruis 1l0,90 €1,09 €
Pepsi-cola 1l2,53 €3,06 €
fruitsap 1l1,78 €2,15 €
pepsi-cola max 0,2l0,79 €0,95 €
limonade Val 0,2l0,92 €1,11 €
Iced tea 0,2l0,92 €1,11 €
tonic 0,2l1,05 €1,27 €
Star alcoholvrij bier1,17 €1,42 €
   
primus 50l **196,11 €237,29 €
primus 30l **116,87 €141,41 €
primus 0,25l1,08 €1,31 €
Mystic kriekbier1,63 €1,98 €
Tongerlo bruin2,06 €2,49 €
Tongerlo blond2,06 €2,49 €
Keizer Karel Ommegang2,07 €2,51 €
Duvel2,05 €2,48 €
Witte wijn 0,75l **6,83 €8,27 €
Rode wijn 0,75l **7,31 €8,85 €
Cava 0,75l **9,11 €11,02 €
   
Koffie gewoon 1 kg24,68 €29,86 €
Koffie gewoon 1/2 kg13,34 €16,14 €
Koffie deca 1 kg26,32 €31,85 €
Koffie deca 1/2 kg14,23 €17,22 €
Deze prijzen zijn onder voorbehoud van prijsstijgingen vanwege onze leverancier.